Konkurs OWoGŚ

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku to ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin:

  • historii,
  • geografii,
  • literatury i dialektu śląskiego
  • sztuki i dziedzictwa kulturowego

Organizatorami Olimpiady są Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski.

Celem konkursu jest:

  • inspirowanie zainteresowania młodzieży przeszłością oraz współczesnymi problemami Górnego Śląska,
  • kształtowanie postawy otwartości i poszanowania wielokulturowości, burzącej stereotypowe postrzeganie Górnego Śląska;
  • rozwijanie pasji poznawczych młodzieży,
  • stymulowanie twórczego myślenia – interdyscyplinarnego i holistycznego.

Każda edycja konkursu ma temat przewodni, z którym związane są tematy prac. Konkurs składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych w formie testu interdyscyplinarnego (I etap), wykonania przez uczestnika pracy konkursowej o charakterze badawczym (II  etap) i dwustopniowego finału (III etap). Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.