Eduś – współpraca

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów nauczania reprezentowanych na platformie cyfrowej Eduś, pasjonujących się przyrodą, przeszłością i kulturą własnego regionu, do współpracy przy tworzeniu  kolejnych tematów, poruszających bardziej szczegółowe zagadnienia związane z województwem śląskim. Propozycje tematów prosimy przesyłać na adres:

Anna.Kubica(a)bs.katowice.pl

Poniżej zamieszczamy informacje, dotyczące przygotowania lekcji wzorcowej.

KTO MOŻE NAPISAĆ PROJEKT NOWEJ LEKCJI?

Autorami nowych lekcji mogą być nauczyciele (stażyści, kontraktowi, dyplomowani) przedmiotów reprezentowanych na platformie Eduś: geografii, biologii, historii, j. polskiego, wosu, religii i sztuki.

Inicjatywy tworzenia nowych lekcji mogą być podejmowane także przez instytucje samorządowe, lokalne organizacje i stowarzyszenia, ich wykonawcami muszą być jednak doświadczeni nauczyciele, ze względu na konieczność uwzględnienia celów dydaktycznych i wychowawczych przy konstrukcji lekcji.

W przypadku przygotowywania lekcji przez nauczycieli-stażystów powinno się to odbywać pod kontrolą opiekuna stażu, który zaakceptuje propozycję skierowaną do Eduś (skan z taką zgodą opiekuna stażu powinien zostać dołączony do proponowanej lekcji).

ODBIORCY

Nasze lekcje kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych, obecnie gimnazjów i liceów, a więc młodzieży w wieku 12-18 lat.

WYMOGI FORMALNE

 • temat lekcji musi być powiązany z tematami z podstawy programowej przedmiotów, które obejmuje Eduś,
 • tekst lekcji powinien zmieścić się w przedziale 20-25 tys. znaków ze spacjami (nie wliczają się w to: polecenia, zadania, ilustracje i bibliografia),
 • wszystkie wykorzystane w lekcji materiały i dane powinny mieć opis źródłowy (autor/skąd pochodzą); w przypadku zdjęć można dołączać tylko te własnego autorstwa, lub będące w domenie publicznej albo na licencji CC; zawsze należy wskazać źródło,
 • lekcje powinny być zapisane w formacie doc lub docx,
 • pliki graficzne należy przesłać oddzielnie, wraz osobnym dokumentem zawierającym ich pełen opis (tytuł, opis w lekcji, autor, źródło pochodzenia).

SCHEMAT KONSPEKTU

 1. Temat lekcji (należy dodać informację do jakiego przedmiotu jest kwalifikowany i do jakiego spośród trzech działów Eduś: przyroda, społeczeństwo, kultura),
 2. Przypomnij sobie (minimum 3 polecenia, mogą być również w postaci gier dydaktycznych),
 3. Treść nowej lekcji zawierająca:
 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów wydzielone pogrubioną czcionką (bold),
 • osadzone zdjęcia/grafiki/mapy/pliki filmowe/muzyczne/tabele/wykresy itp. wraz z ich opisem (minimum 5 materiałów multimedialnych z prawami autorskimi, zdjęcia w wielkości powyżej 1000 px lub 200 DPI do wyboru redakcji); materiał nie ma być tylko ilustracją zagadnień omawianych w tekście, ale poprzez dołączone pytania (ewentualnie gry) ma pełnić funkcje dydaktyczne,
 • pojęcia do słowniczka powinny zostać zaznaczone (na zielono) i podane ich znaczenia do słowniczka,
 • tabele powinny zawierać tytuły i opisy źródła danych,
 • diagramy i wykresy powinny być wykonane w Excelu, z podanymi danymi oraz źródłem,
 • w przypadku mapy do lekcji tworzonych na narzędziach ORSIP – wystarczy przesłać adres URL do stworzonej mapy,
 • w lekcjach z historii, j. polskiego, wosu, religii i sztuki propozycja musi zawierać co najmniej 1 tekst źródłowy z pytaniami do niego,
 • komentarze przeznaczone dla pracowników IBR BŚ powinny zostać zaznaczone zakreśleniem (na czerwono),

4. Zadania (minimum 5 zadań, w tym co najmniej jedna gra –  typy gier: dopasowywanie elementów; krzyżówka; prawda/fałsz; podpisz zdjęcie; uzupełnianie tekstu; uzupełnianie tabel; ułóż we właściwej kolejności; nakładanie opisów na obrazy; wybarwianie map/obrazów),

5. Zapamiętaj (w podpunktach),

6. Literatura lub materiały dodatkowe – tytuły książek, linki do stron lub źródeł dostępnych online,

7. Słowniczek – alfabetyczny wykaz trudnych wyrazów znajdujących się w lekcji wraz z definicjami.

WARUNKI EDYCJI LEKCJI NA PLATFORMIE CYFROWEJ Eduś

Lekcje podlegają recenzji pod względem zgodności z obecnym stanem nauki i recenzji dydaktycznej; recenzje decydują o skierowaniu do dalszych prac redakcyjnych.

Za ostateczny wygląd i układ lekcji odpowiada Redakcja Eduś, która po ewentualnym wprowadzeniu zmian zwróci się do autorów o akceptację wszystkich modyfikacji.

Edycja lekcji w postaci elektronicznej, z zagwarantowaniem pełni praw autorskich (nazwisko i imię autora lekcji zostanie zamieszczone na platformie cyfrowej Eduś), spoczywa na IBR BŚ.