Cele projektu GEOHIST

Podstawowym celem opracowania Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego (GEOHIST) jest udostępnianie zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, które pozwolą na prezentację pełnej struktury społecznej ludności mieszkającej w granicach obecnego Województwa Śląskiego od 1900 do 2012 roku z podziałem na historyczne i współczesne województwa powiaty, gminy.

– Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte w wyniku zrealizowania Projektu są następujące:

Cel popularyzacyjny – udostępnienie uatrakcyjnienie

 1. Udostępnienie i scalenie zdigitalizowanych, ale tylko rzadko wykorzystywanych materiałów (opisy krajoznawcze, monografie prowincji, rejencji i województw, monografie powiatów i miejscowości, dane statystyczne ze spisów ludności, czasopisma statystyczne, dane kartograficzne) z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 2. Udostępnienie po zdigitalizowaniu materiałów (w zależności od ich obecnego stanu prawnego do ogólnego dostępu, lub do dostępu w placówkach biorących udział w Projekcie) w części nadal do tej pory niezdigitalizowanej z zasobu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej i Archiwum Państwowego w Katowicach (druków i materiałów rękopiśmiennych), ważnych dla uzupełnienia danych bazowych Geohist
 3. Udostępnienie w języku polskim do tej pory i trudnych w odczytywaniu (do 1918 roku w większości wyłącznie w językach niemieckim i rosyjskim), w starym sposobie zapisu – neogotyk; w części także rękopiśmienne i wymagające transliteracji zdigitalizowanych materiałów
 4. Udostępnienie zgromadzonych materiałów, nie wykorzystywanych do tej pory materiałów ze względu na brak podstawowych pomocy bibliograficznych (planowana w Projekcie Bibliografia ŚBC Geohist) i archiwalnych
 5. Gromadzone do tej pory w olbrzymich ilościach dane masowe w postaci zdigitalizowanych druków i przechowywanych manuskryptów nie są wykorzystywane także ze względu na ich małą atrakcyjność. W projekcie przewidziano ułatwienia podnoszące atrakcyjność tego cennego materiału źródłowego, pozwalającego na jego dostępność popularnemu odbiorcy
  1. :- stworzenie bazy danych pozwalających śledzić w czasie zmiany struktury społecznej poprzez porównywalne dane od 1900 roku do 2012 roku;
  2. Wideograficzne przedstawiania na mapach danych, pozwalające na łatwą ich analizę, także na poziomie lokalnym (powiatów i miejscowości)

Cel naukowy:

 1. Zbudowanie bazy danych, co umożliwi wyszukiwanie i klasyfikację lokalizacji województw (prowincji i rejencji), powiatów i miejscowości należących do obecnego województwa śląskiego w latach 1900-2012
 2. Uzyskanie informacji o: historycznej przynależności administracyjnej, miejscu w historycznej strukturze administracyjnej, danych dotyczących struktury społecznej: demograficznej, narodowościowej, wyznaniowej, politycznej, socjalno-bytowej, gospodarczej, kulturowej
 3. Możliwości wytwarzania poprzez bazy danych nowych danych, nie występujących w źródłach poprzez sumowanie i porównywanie danych zawartych w bazie, dla indywidualnych badań naukowych i wykorzystywania przy sporządzaniu ekspertyz naukowych.
 4. Tworzenie nowych danych na potrzeby istniejącej już i wykorzystywanej dla celów naukowych EWoŚ, będących podstawową bazą danych naukowych z 8 dyscyplin, informujących o aktualnym stanie badań na temat Województwa Ślaskiego

Cel edukacyjny

 1. Wykorzystywanie przez nauczycieli i uczniów zarówno bazy danych, jak i wideografiki na potrzeby istniejącego już programu edukacji regionalnej Eduś – mapy dydaktyczne, prezentacja własnej miejscowości w oparciu o dane porównawcze dla całego powiatu i województwa w poszczególnych okresach historycznych, udostępnienie za pomocą Bibliografii ŚBC Geohist całości zdgitalizowanego zasobu danych o powiatach i miejscowościach
 2. Tworzenie pomocy dydaktycznych (gier dydaktycznych) przy pomocy narzędzi Geohist na potrzeby Eduś
 3. Udostępnienie mieszkańcom Województwa Śląskiego (dla wszystkich subregionów) przyjaznego narzędzia umożliwiającego wykorzystywanie zasobów cyfrowych po ich naukowej weryfikacji, by stworzyć warunki bezpiecznego korzystania z nowych mediów bez obaw o wiarygodność uzyskiwanych danych
 4. Dzięki wykorzystaniu już istniejącego i działającego serwera IBR BŚ i dołączeniu do niego nowego serwisu (Geohist) zintegrowanego z Eduś i Ewoś umożliwienie dostępu do zgromadzonych dóbr kultury osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”