Finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

DSCN273127 marca 2015 r. o godz. 8.45 w sali Benedyktynka odbędzie się finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku (rejestracja uczestników od godz. 8.00).

Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Nad jej przebiegiem czuwać będą Komitet Główny Olimpiady i Komitet Honorowy. Patronat nad Olimpiadą sprawują: Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, Eurodeputowany dr Jan Olbrycht, Eurodeputowany Marek Plura oraz przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG dr hab. Urszula Myga-Piątek.

W Komitecie Głównym Olimpiady zasiadają: dr hab. Adam Hibszer – przewodniczący, Katarzyna Dacy-Ignatiuk – zastępca przewodniczącego, Krystian Węgrzynek – sekretarz, dr Łucja Staniczkowa – koordynator projektu z ramienia ZG, Anna Kubica – koordynator projektu z ramienia IBR BŚ, Sławomir Jarzyna, dr Maria Lipok-Bierwiaczonek, dr Halina Nocoń, prof. dr hab. Dariusz Rott, Magdalena Wieczorek.

Komitet Honorowy tworzą: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek – przewodniczący, prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz, prof. zw. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

Etap finałowy składa się z dwóch części:

Pierwsza to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), składający się z pytań z każdej dziedziny. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu materiału znajdują się na stronie Olimpiady. Druga część – obrona pracy pisemnej, jest również dwuczłonowa; składają się na nią: prezentacja własnego tematu (do 8 minut monologu ucznia) i odpowiedzi na pytania komisji (około 5 minut). Uczestnicy będą oceniani za zawartość merytoryczną wypowiedzi, sposób prezentacji tematu oraz wykonanie prezentacji. Prezentacja powinna mieć charakter pokazu multimedialnego (format ppt.2003, maksymalnie 20 slajdów). By uniknąć ewentualnych problemów technicznych, prosimy o zapisanie prezentacji na kilku niezależnych nośnikach.

Uczestnicy proszeni są o dostarczenie organizatorom nośnika z zapisem prezentacji na 30 minut przed rozpoczęciem finałów. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i zaświadczeń przewidziane jest na godzinę 15.30. Do przygotowania zaświadczeń uprawniających do otrzymania indeksu konieczne jest dostarczenie szczegółowych danych uczestnika, tj.: adresu zamieszkania i numeru PESEL.