Archiwum kategorii: Aktualności

Nabór tekstów do kolejnego numer Zarania Śląskiego. Serii drugiej

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej poszukuje autorów, którzy chcą opublikować swoje artykuły w czwartym numerze Zarania Śląskiego.Tematem przewodnim tegorocznego numeru jest perspektywa roku 1918 w kontekście wydarzeń lokalnych i regionalnych, ale czekamy również na teksty o innej tematyce, sprawozdania oraz recenzje.

Prosimy o nadsyłania tekstów do 31 sierpnia 2018 roku.

Artykuły powinny być nie większe niż 1 arkusz wydawniczy, teksty źródłowe nie większe niż 10 stron tekstu, recenzję zaś nie większe niż 5 stron tekstu – wytyczne dostępne są tutaj.

Zainteresowanych proszę o kontakt na adres e-mail anna.kubica@bs.katowice.pl w celu ustalenia szczegółów.

Hasła do V tomu (2018) Encyklopedii Województwa Śląskiego

ewos_colorInstytut Badań Regionalnych poszukuje autorów otwartych haseł do piątego tomu Encyklopedii Województwa Śląskiego http://ibrbs.pl. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt na adres: ibr@bs.katowice.pl w celu ustalenia szczegółów i sporządzenia umowy darowizny.

Jesteśmy otwarci na propozycje haseł.

Hasła, które przejdą recenzję naukową będą sukcesywnie publikowane na stronie Encyklopedii.

Hasła pod względem objętości dzielą się na kategorie:

 • typu A, powinny zajmować arkusz wydawniczy (40 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
 • typu B powinny zajmować pół arkusza wydawniczego (20 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami),
 • typu C powinny zajmować ćwierć arkusza wydawniczego (minimum 10 tysięcy znaków typograficznych wraz ze spacjami, nie wliczając przypisów i bibliografii).

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy w sprawie przyznawania punktów za publikacje. (Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 2154)

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego § 11 ust. 4.

Szczegółowe wymagania edycyjne zamieszczone są w załączniku:

Zasady tworzenia haseł otwartych – EWoŚ

Poniższe hasła są publikowane w EWoŚ nieodpłatnie.

 

100 tys. wyświetleń EWoŚ

Encyklopedia Województwa Śląskiego osiągnęła już liczbę 100 tys. wyświetleń.  W ramach IV tomu opublikowane zostało bardzo ważne hasło – Etnolekt górnośląski autorstwa prof. dr hab. Jolanty Tambor. W najbliższym czasie planowana jest jeszcze publikacja kolejnego istotnego artykułu hasłowego – Dialekty województwa śląskiego tej samej autorki.

XI Zebranie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Podczas XI Zebrania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej które odbyło się 11 grudnia 2017 roku w Bibliotece Śląskiej, zaprezentowano założenia projektu GEOHIST.

Program zebrania

 

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

GEOHIST na TUEUROPEANA-SEMINARIUM

28 listopada 2017 roku w Bibliotece Śląskiej odbyła się druga edycja seminarium poświęconego propagowaniu i wykorzystywaniu materiałów archiwalnych zgromadzonych na platformie Europeana. Podczas seminarium pracownicy Biblioteki Śląskiej przedstawili projekty powstające w ramach bieżącej działalności (EWoŚ, Eduś) jak i nowy projekt GEOHIST na którym prace dopiero trwają.

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Projekt GEOHIST

Biblioteka Śląska w ramach programu Kultura Cyfrowa uzyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowanie na projekt „Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny GEOHIST”: digitalizacja i poszerzanie dostępu do dokumentów. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zaowocuje stworzeniem bazy danych z podpiętą interaktywną mapą administracyjną umożliwiającą prezentację danych statystycznych z lat: 1910, 1930, 1950 i 2002.

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Cele projektu GEOHIST

Podstawowym celem opracowania Śląskiego Słownika Geograficzno-Historycznego (GEOHIST) jest udostępnianie zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, które pozwolą na prezentację pełnej struktury społecznej ludności mieszkającej w granicach obecnego Województwa Śląskiego od 1900 do 2012 roku z podziałem na historyczne i współczesne województwa powiaty, gminy.

– Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte w wyniku zrealizowania Projektu są następujące:

Cel popularyzacyjny – udostępnienie uatrakcyjnienie

 1. Udostępnienie i scalenie zdigitalizowanych, ale tylko rzadko wykorzystywanych materiałów (opisy krajoznawcze, monografie prowincji, rejencji i województw, monografie powiatów i miejscowości, dane statystyczne ze spisów ludności, czasopisma statystyczne, dane kartograficzne) z zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 2. Udostępnienie po zdigitalizowaniu materiałów (w zależności od ich obecnego stanu prawnego do ogólnego dostępu, lub do dostępu w placówkach biorących udział w Projekcie) w części nadal do tej pory niezdigitalizowanej z zasobu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej i Archiwum Państwowego w Katowicach (druków i materiałów rękopiśmiennych), ważnych dla uzupełnienia danych bazowych Geohist
 3. Udostępnienie w języku polskim do tej pory i trudnych w odczytywaniu (do 1918 roku w większości wyłącznie w językach niemieckim i rosyjskim), w starym sposobie zapisu – neogotyk; w części także rękopiśmienne i wymagające transliteracji zdigitalizowanych materiałów
 4. Udostępnienie zgromadzonych materiałów, nie wykorzystywanych do tej pory materiałów ze względu na brak podstawowych pomocy bibliograficznych (planowana w Projekcie Bibliografia ŚBC Geohist) i archiwalnych
 5. Gromadzone do tej pory w olbrzymich ilościach dane masowe w postaci zdigitalizowanych druków i przechowywanych manuskryptów nie są wykorzystywane także ze względu na ich małą atrakcyjność. W projekcie przewidziano ułatwienia podnoszące atrakcyjność tego cennego materiału źródłowego, pozwalającego na jego dostępność popularnemu odbiorcy
  1. :- stworzenie bazy danych pozwalających śledzić w czasie zmiany struktury społecznej poprzez porównywalne dane od 1900 roku do 2012 roku;
  2. Wideograficzne przedstawiania na mapach danych, pozwalające na łatwą ich analizę, także na poziomie lokalnym (powiatów i miejscowości)

 

Cel naukowy:

 1. Zbudowanie bazy danych, co umożliwi wyszukiwanie i klasyfikację lokalizacji województw (prowincji i rejencji), powiatów i miejscowości należących do obecnego województwa śląskiego w latach 1900-2012
 2. Uzyskanie informacji o: historycznej przynależności administracyjnej, miejscu w historycznej strukturze administracyjnej, danych dotyczących struktury społecznej: demograficznej, narodowościowej, wyznaniowej, politycznej, socjalno-bytowej, gospodarczej, kulturowej
 3. Możliwości wytwarzania poprzez bazy danych nowych danych, nie występujących w źródłach poprzez sumowanie i porównywanie danych zawartych w bazie, dla indywidulnych badań naukowych i wykorzystywania przy sporządzaniu ekspertyz naukowych.
 4. Tworzenie nowych danych na potrzeby istniejącej już i wykorzystywanej dla celów naukowych EWoŚ, będących podstawową bazą danych naukowych z 8 dyscyplin, informujących o aktualnym stanie badań na temat Województwa Ślaskiego

 

Cel edukacyjny

 1. Wykorzystywanie przez nauczycieli i uczniów zarówno bazy danych, jak i wideografiki na potrzeby istniejącego już programu edukacji regionalnej Eduś – mapy dydaktyczne, prezentacja własnej miejscowości w oparciu o dane porównawcze dla całego powiatu i województwa w poszczególnych okresach historycznych, udostępnienie za pomocą Bibliografii ŚBC Geohist całości zdgitalizowanego zasobu danych o powiatach i miejscowościach
 2. Tworzenie pomocy dydaktycznych (gier dydaktycznych) przy pomocy narzędzi Geohist na potrzeby Eduś
 3. Udostępnienie mieszkańcom Województwa Śląskiego (dla wszystkich subregionów) przyjaznego narzędzia umożliwiającego wykorzystywanie zasobów cyfrowych po ich naukowej weryfikacji, by stworzyć warunki bezpiecznego korzystania z nowych mediów bez obaw o wiarygodność uzyskiwanych danych
 4. Dzięki wykorzystaniu już istniejącego i działającego serwera IBR BŚ i dołączeniu do niego nowego serwisu (Geohist) zintegrowanego z Eduś i Ewoś umożliwienie dostępu do zgromadzonych dóbr kultury osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945-1948)

Okladka_ZAWADZKI_DRUK_15_09Przedstawimy najnowszą książkę  dr Janusza Mokrosza pt. „Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945-1948)”

Kilka słów na temat tej publikacji:

„Czytelnik nawet tylko pobieżnie przeglądający opracowania poświęcone wydarzeniom zachodzącym na Górnym Śląsku tuż po zakończeniu II wojny światowej, natknie się na informacje o Aleksandrze Zawadzkim. Po dogłębnej lekturze dowie się, że to właśnie ten wysoki dygnitarz komunistyczny, sprawujący w latach 1945–1948 urząd wojewody śląskiego, nadzorował dokonujące się w tej części powojennej Polski przeobrażenia administracyjne, polityczne, gospodarcze i demograficzne. Chcąc poszerzyć wiedzę o całościowym wpływie Zawadzkiego na losy Górnego Śląska i jego mieszkańców, czytelnik ów napotka jednak pewną trudność, która będzie wynikać stad, iż dostępne monografie w zasadzie ukazują jedynie poszczególne elementy polityki prowadzonej przez niego względem tego regionu. Brakuje bowiem opracowania kompleksowo, a zarazem obiektywnie systematyzującego wiedzę na temat pobytu Aleksandra Zawadzkiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, które jednocześnie dokładnie wyjaśniałoby, dlaczego ten komunista należący do najwyższych gremiów przywódczych PPR, a przy tym do 1945 r. nadzorujący pion polityczno-wychowawczy Wojska Polskiego, objął stanowisko w administracji rządowej tak wyraźnie pozostające z dala od ówczesnych centrów decyzyjnych. Zasygnalizowane luki badawcze wypełnić ma w założeniu niniejsza książka, która jest zresztą pierwsza po 1989 r. biografią Aleksandra Zawadzkiego wolną od narracji stricte hagiograficznej, odzwierciedlającej realia ideologiczno-polityczne Polski Ludowej.”

Książka już niedługo do nabycia w księgarniach.

Warsztaty z projektu Children Born of War

W dniach 25-28 października Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego wraz z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej organizują warsztaty dla uczestników projektu Children Born of War, realizowanego w ramach Horyzontu 2020.

Warsztaty i prelekcje prowadzone przez pracowników: Uniwersytetu Śląskiego, Muzeum Śląskiego, Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Muzeum Auschwitz Birkenau wprowadzą w historię Górnego Śląska w okresie II wojny światowej. Zaprezentują też możliwości praktycznego zastosowaniu metod historii mówionej przy badaniu i zbieraniu materiałów dotyczących tego okresu.

 

Konferencja: „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”

plakat

W 2017 r. obchodzone jest 500-lecie Reformacji na Górnym Śląsku. Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Uniwersytet w Stuttgarcie 28–29 września 2017 r. organizuje – pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – międzynarodową konferencję „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”.

Konferencja rozpocznie się 28 września 2017 r. o godz. 9.00 w Bibliotece Śląskiej w sali Parnassos.

Referaty na tematy związane z Reformacją na Górnym Śląsku będą prezentowali między innymi: prof. dr hab. Joachim Bahlcke (Universität Stuttgart), prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański) i prof. dr hab. Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Wstęp na konferencję jest wolny i bezpłatny. Słuchacze otrzymają egzemplarz albumu „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”.

Program konferencji strona 1strona 2.

DSC02438

DSC02458

DSC02414

DSC02483

DSC02498

DSC02500

DSC02560

DSC02618DSC02628

DSC02758

DSC02803

DSC02698

DSC02819

DSC02849

DSC02862

DSC02873

DSC02924

DSC02944

DSC02935

DSC02980

DSC02990

DSC03063

DSC03025

DSC03097

DSC03131

DSC03167

DSC03174

DSC03274

DSC03228

DSC03282

DSC03297

DSC03308

DSC03337

DSC03358

DSC03357

DSC03371

DSC03383

DSC03406

DSC03396

DSC03422

DSC03409

DSC03453

DSC03492

DSC03512

DSC03519

DSC03530

DSC03547

DSC03581

DSC03577

DSC03605

DSC03620

DSC03669

Starsze posty «

» Nowsze posty

Pobierz kolejne pozycje